Categories Menu

Posted on nov 12, 2013

Moeten alle pensioenregelingen worden aangepast?

Moeten alle pensioenregelingen worden aangepast?

Nee niet alle pensioenregelingen hoeven aangepast worden.  Het is goed mogelijk dat een bestaande pensioenregeling nog even ongewijzigd kan blijven. Hieronder beschrijf ik wanneer de pensioenregeling wel, en wanneer deze niet aangepast hoeft te worden.

Inleiding
De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 65 naar 67 jaar. Werknemers werken dus 2 jaar langer door en ontvangen 2 jaar korter pensioen. Dit heeft consequenties voor de pensioenopbouw.  Het percentage aan pensioen dat jaarlijks opgebouwd mag worden, wordt verlaagd. Ook de percentages van het maximaal toe te zeggen nabestaanden- en wezenpensioen worden verlaagd.

Percentages
Als nu sprake is van een eindloonregeling wordt het opbouwpercentage aangepast van 2% naar 1,9% per jaar. Voor een middelloonregeling geldt dat het percentage daalt van 2,25% naar 2,15%. Dit geldt als de pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 67 jaar. Blijft de pensioenleeftijd op 65 jaar staan dan zijn de maximale opbouwpercentages 1,63% in een eindloonregeling en 1,84% in een middelloonregeling. Is er sprake van een beschikbare premieregeling dan is het zaak de premiepercentages te toetsen aan nieuwe premiestaffels.

Voor veel pensioenregelingen geldt dat ze aangepast moeten worden. Gebeurt dit niet dan zouden de nieuwe maximaal toegestane percentages worden overschreden. Dat zou betekenen dat de pensioenregeling onzuiver is waardoor de gehele pensioenaanspraak fiscaal wordt belast!

Toetsen pensioenregeling
Om dit te voorkomen is het van belang de pensioenregeling te toetsen. Is er nu sprake van een maximale pensioentoezegging of een maximaal nabestaanden- of wezenpensioen, dan zal de regeling aangepast moeten worden. Als de nieuwe maxima worden overschreden heeft u geen keus. Voor 2014 zal de pensioenregeling dan aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Aanpassing niet nodig, wat dan?
Is dit niet het geval dan kunt u de pensioenregeling mogelijk ongewijzigd voortzetten zonder de nieuwe regels te overtreden. U kunt dan eventueel wachten tot ook de nieuwe kabinetsplannen over het pensioen bekend zijn. Het kabinet is immers van plan om pensioenregelingen verder te versoberen. Door af te wachten wat de nieuwe regels worden kan de pensioenregeling te zijner tijd worden aangepast zodat ineens aan nieuwe wet- en regelgeving wordt voldaan.

Instemming werknemers
Let op; de pensioenregeling kan pas rechtsgeldig worden aangepast als de werknemers instemmen met de nieuwe regeling. Ondanks het feit dat de regeling aangepast moet worden omdat de regels wijzigen, kunnen werknemers niet zonder meer worden verplicht om hiermee in te stemmen. Aanpassing van de regeling betekent een versobering van pensioenopbouw en dus van arbeidsvoorwaarden. Werknemers kunnen vragen om compensatie. Jurisprudentie leert inmiddels dat werkgevers worden geacht te compenseren zodat het arbeidsvoorwaardenpakket zoveel mogelijk op hetzelfde niveau blijft.

Wat te doen?
Het is dus zaak tijdig te controleren of de pensioenregeling aangepast moet worden. Is dit het geval treedt dan in overlegd met de pensioenuitvoerder én de werknemers zodat de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. Hoeft de regeling nu nog niet aangepast te worden dan kunt u eventueel wachten om later als duidelijk is of pensioenen verder worden versoberd uw regeling ineens aan alle nieuwe regels te laten voldoen.